(ភ្នំពេញ)៖ កសាងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ និងសហគ្រិនភាព នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ដែលមានវ័យចំណាស់ បទពិសោធន៍បណ្តុះបណ្តាលជាង២១ឆ្នាំ ល្បីឈានមុខគេ លើគុណភាពការងារ និងមុខរបរ និស្សិតចេះភាសារអង់គ្លេស កុំព្យូទ័រ និងជំនាញឯកទេស ក្នុងពេលតែមួយ។

សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស មានអគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនធំទូលាយ កណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្ភាររូបវន្តទំនើប សាស្រ្តាចារ្យមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ មានដៃគូផ្តល់ការងារ និងដៃគូអន្តរ ជាតិជាច្រើន។ សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ដើម្បីទទួលបាននូវឧត្តមភាព សមត្ថភាពជំនាញ និងឱកាសការងារ ជាង៩០ភាគរយ។

ចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្សខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី។ មានផ្ដល់ជូនអាហាររូបករណ៍ច្រើនកន្លែង ទូរស័ព្ទ៖ ០២៣ ៩៨ ៧៨ ២៦/ ០៦៩ ៩២ ០០ ៩២។

* ថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន បរិញ្ញាបត្ររង និងបរិញ្ញាបត្រ ឆ្នាំទី១៖ ២៨ វិច្ឆិកា ២០១៩
* ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ (អនុបណ្ឌិត)៖ ២៣ វិច្ឆិកា ២០១៩៕