(ភ្នំពេញ)៖ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា បានផលិតវីដេអូខ្លីមួយដែលមានរយៈពេល៤នាទី មានចំណងជើងថា «មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា៖ អតីត បច្ចុប្បន្ននិងអនាគត (Microfinance in Cambodia)» ដោយបង្ហាញអំពីវឌ្ឍនភាព នៃការរីកចម្រើនរបស់វិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជា ក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច សង្គម និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាវីដេអូរបស់ សមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា៖