(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលការណែនាំការអនុវត្តពន្ធកាត់ទុកលើការបែងចែកភាគលាភ។ នេះបើយោងតាមប្រកាសដែល Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩នេះ៕

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានប្រកាសខាងក្រោមនេះ៖