(ភ្នំពេញ)៖ មានគុណវិប្បត្តិច្រើនណាស់ ដែលកើតឡើងពីការពិសាគ្រឿងស្រវឹងលើសកម្រិត និងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងក្នុងពេលបើកបរ ដូចជា គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ បាត់បង់ជីវិត ការព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារ បាត់បង់អាវៈយុវៈ ឬក៏ជាប់ទោសទណ្ឌជាដើម។

ដើម្បីចៀសវាងបញ្ហាទាំងនេះបាន សូមពិសាគ្រឿងស្រវឹងដោយការទទួលខុសត្រូវ ពិសេសសូមកុំពិសាគ្រឿងស្រវឹងក្នុងបើកបរយានជំនិះឱ្យសោះ។

ខាងក្រោមនេះជាវីដេអូអប់រំអំពីផលវិបាក ដែលកើតចេញពីការបើកបរក្នុងពេលស្រវឹង៖