(សហរដ្ឋអាមេរិក)៖ នៅថ្ងៃនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្តើមនូវដំណើរការ ដែលអាចនាំឱ្យមានការផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ន នូវប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនៃទំនិញកម្ពុជាលើទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុប ក្រោមគម្រោងពាណិជ្ជកម្ម Everything But Arms (EBA) ឆ្លើយតបនឹងករណីនេះ សូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទស្សនាផ្សាយផ្ទាល់អ្នកវិភាគ ជេម សុខ បកស្រាយអំពីករណី EBA ដូចខាងក្រោម៖