(ភ្នំពេញ)៖ FLEXIBLE SOLUTION ជាក្រុមហ៊ុនឯកទេសខាងបង្កើត Softwareគ្រប់ប្រភេទ ពិសេស បច្ចុប្បន្ននេះ គឺមានលក់ Software គ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកម្ចី គ្រប់គ្រងរំលស់ដីឡូត៍ និង គ្រប់គ្រងរំលស់ផ្សេងៗ។

ដើម្បីសុវត្ថិភាពដល់ក្រុមហ៊ុនលោកអ្នក ក្នុងការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មកម្ចី និងរំលស់ផ្សេងៗទៀត ក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជូនភាពងាយស្រួល ក្នុងការប្រតិបត្ដិការងារយ៉ាងរលូន និងគ្មានហានិភ័យរួមមាន៖

១៖ តាមដានរបាយការណ៍ លុយកាក់ បានគ្រប់ពេល24h/24h គ្រប់ទីកន្លែង តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃ។

២៖ ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងដៃលោកអ្នក កាត់បន្ថយហានិភ័យបានច្រើន។

៣៖ បទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងជាង៤ឆ្នាំ ក្នុងវិស័យអាជីវកម្មកម្ចី និង អចលនទ្រព្យ។

*លក្ខណៈពិសេស៖

១៖ គ្រប់គ្រងលើព័ត៌មានអតិថិជន

២៖ គ្រប់គ្រងការផ្តល់ កម្ចី និង រំលស់

៣៖ តាមដាននូវប្រវត្តិ កម្ចី និង រំលស់របស់អតិថិជន

៤៖ បង្កើត កុងត្រា តារាងសងប្រាក់ និង ឯកសារនានា ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

៥៖ គណនា ការប្រាក់ ប្រាក់ដើម ប្រាក់ពិន័យ ... ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

៦៖ គណនា ថ្លៃសេវាកម្មរដ្ឋបាល ប្រាក់មោឃៈភាព ប្រាក់សេវាធានារ៉ាប់រង ... ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

៧៖ ងាយស្រួលក្នុងការសងប្រាក់

៨៖ អាចមើលទីតាំងរបស់អតិថិជនតាមរយះ ផែនទី Google Map

៩៖ គ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគណនេយ្យ

១០៖ គ្រប់គ្រងលើមន្ត្រីឥណទាន ផ្ទេរឥណទានពីភ្នាក់ងារ១ ទៅភ្នាក់ងារផ្សេងទៀត

១១៖ គ្រប់គ្រងលើអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ

១២៖ របាយការណ៍គ្រប់ទំរង់

១៣៖ អាចប្រើប្រាស់ច្រើន រូបិយប័ណ្ណ

១៤៖ អាចប្រើប្រាស់ច្រើន ភាសា(ខ្មែរ អង់គ្លេស .....)

១៥៖ អាចប្រើប្រាស់ច្រើនឧបករណ៍ ទូរស័ព្ទ ថេប្លេត កុំព្យូទ័រ

ដើម្បីស្វែងយល់ច្បាស់បន្ថែមទៀត ពីចំនុចពិសេសៗខាងលើនេះ លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនង ជាមួយអ្នកជំនាញ តាមរយៈលេខឥឡូវនេះ លោកអ្នកនឹងពេញចិត្ត៖ 085 777 222/
010 772 322 / 015 350 015 ៕