(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេស សម្រាប់ថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖​ ២២ករណី ឃាត់ខ្លួន៧៥នាក់

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៥នាក់ (ស្រី៥នាក់)។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន៦ករណី ឃាត់ខ្លួន៤០នាក់ (ស្រី៤នាក់)៕