(ភ្នំពេញ)៖ កសាងសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ និងសហគ្រិនភាព នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ដែលមានវ័យចំណាស់ មានបទពិសោធន៍បណ្តុះបណ្តាលជាង២០ឆ្នាំ ល្បីឈានមុខគេលើគុណភាព ការងារ និងមុខរបរ ដែលធ្វើឱ្យនិស្សិតចេះភាសារអង់គ្លេស កុំព្យូទ័រ និងជំនាញឯកទេសក្នុងពេលតែមួយ។

សាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស មានអគារសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនធំទូលាយ កណ្តាលរាជធានីភ្នំពេញ សម្ភាររូបវន្តទំនើប សាស្រ្តាចារ្យមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ មានដៃគូផ្តល់ការងារ ជាង២០០ក្រុមហ៊ុន និងដៃគូអន្តរជាតិជាង១០០សាកលវិទ្យាល័យ។

សិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ដើម្បីទទួលបាននូវឧត្តមភាព សមត្ថភាពជំនាញ និងឱកាសការងារខ្ពស់ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ អត្រានិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា មានការងារជាង៩០%។

ចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ នៅសាកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស ខាងត្បូងវត្តមហាមន្ត្រី, មានផ្ដល់ជូនអាហាររូបករណ៍ច្រើនកន្លែង៕