(ភ្នំពេញ)៖ ម៉ូនិច ផ្ដល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ ២៥% ទៅលើស្រាបៀរស្រស់ទាំង៣ប្រភេទ (Pilsener Gold, Stout, និង Red ដែលជារសជាតិថ្មី)។

មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ការបញ្ចុះតម្លៃនេះ គឺទៅលើគ្រប់ទំហំទៀតផង ដោយមិនមានការកំណត់ម៉ោងនោះទេ។ សូមចូលរួមរីករាយទាំងអស់គ្នាជាមួយ ម៉ូនិច ហ្វ្រេស បៀរ!!!

*ការផ្ដល់ជូននេះ មានសុពលភាព ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតែសាខាព្រះមុនីវង្សប៉ុណ្ណោះ៕

*លក្ខខណ្ទផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្តន៍