(ភ្នំពេញ)៖ អបអរសាទរខួប៤០ឆ្នាំ នៃថ្ងៃជ័យជំនះ ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបចងចាំមិនអាចបំភ្លេចបាន និងចាត់ទុកជាថ្ងៃកំណើតទី២របស់ពួកគាត់ដែលរួចផុតពីរបបកាប់សំលាប់ប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពត។