(ភ្នំពេញ)៖ យុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំង គ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសសម្រាប់ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ បានបង្ហាញថា កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានបង្ក្រាប៖

* លទ្ធផលបង្ក្រាបរួមមាន៖ ៣១ករណី ឃាត់ខ្លួន៥៦នាក់ (ស្រី៥នាក់)

១៖ ករណីជួញដូរគ្រឿងញៀន១៨ករណី ឃាត់ខ្លួន៣៨នាក់។
២៖ ករណីប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន១២ករណី ឃាត់ខ្លួន១៨នាក់៕