(ភ្នំពេញ)៖ ជាមួយនឹងការជួយរបស់អានុភាព ១ ស្នើនឹង ២០០ ដែលផ្តល់ឲ្យ ដោយក្រុមហ៊ុន GFX Investment  បរិមាណជាអប្បបរមាទាបបំផុតនៃការវិនិយោគគឺចាប់ផ្តើមពី ១០០ដុល្លារ។

អានុភាព​នៃការ​វិនិយោគរូបិយបណ័្ណបរទេសនេះត្រូវបានកំណត់ថាជាការប្រើប្រាស់នៃការខ្ចីដើមទុន។ ដូចជាមូលធនប្រើប្រាស់ (Margin) អាចឱ្យអ្នកវិនិយោគទទួលបាននូវដើមទុនជាច្រើន។

នេះអាចបង្កើនប្រាក់ចំណេញ និងការខាតបង់ ដូចនេះគួរតែប្រើប្រាស់អានុភាព​នេះអោយបានត្រឹមត្រូវ។

ឧទាហរណ៍ អ្នកវិនិយោគ A មានទុន 5,000 ដុល្លារ ប្រសិនបើអ្នកវិនិយោគ A មានអានុភាព 100: 1 នៅក្នុងគណនី ហើយពួកគេមានបំណងដើម្បីប្រើប្រាស់ 1000 ដុល្លារ លើការធ្វើពាណិជ្ជកម្មបរទេសជាមូលធនប្រើប្រាស់ ពួកគេនឹងមាន 100,000USD គឺបានមកពី (100,000USD) = 100 * 1,000 = 100,000 (តម្លៃធ្វើការជួញដូរ) ។

ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមហ៊ុន GFX តាមរយៈ ៖
-ទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ@ 023 213 268 / 088 268 8666

-ផ្ញើរសារនៅលើ Facebook របស់ក្រុមហ៊ុន GFX Investment

-ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់នៅការិយាល័យ GFX Investment